NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD FESTIVALU

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi organizátorem festivalu Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s., Kmetská 1299/9, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava a účastníkem festivalu smlouva o účasti na festivalu SORFEST

Vážení návštěvníci hudebního festivalu SORFEST , abyste si mohli užít festival v co největší pohodě a bezpečí, dodržujte prosím pokyny pořadatele a níže uvedené podmínky účasti na festivalu. Všechna opatření mají za cíl vést k bezproblémovému průběhu festivalu a k vytvoření té nejlepší atmosféry.Každý návštěvník obdrží identifikační náramek (IN) na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu festivalu a nahrazuje vstupenku.
Za ztracenou, nepoužitou nebo zničenou vstupenku nebo IN se náhrada neposkytuje.

Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky nebo obdržením identifikačního náramku) zavazuje obeznámit s Řádem festivalu SORFEST a dodržovat Podmínky účasti na festivalu.

Podmínky účasti na festivalu

Na festivalu SORFEST je účastníkům zakázáno:

 • Vnášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, filmové kamery, zbraně (střelné, plynové, bodné a sečné zbraně, nože), nebezpečné předměty, pyrotechnické předměty, výbušné a vznětlivé látky.
 • Vnášet vlastní alkoholické nápoje jakéhokoliv množství a druhu.
 • Vnášet nealkoholické nápoje ve větším množství než 0,5 l na osobu.
 • Vnášet a užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky, zakázané legislativou ČR.
 • Vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou doprovodních psů osob zrakově postižených.
 • Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora.
 • Fotografování a pořizování zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální technikou v průběhu festivalu.
  Podrobnější informace:
  Je povoleno fotografovat profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným fotografům. Účastníci si mohou vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty - kompakty, které nemohou být používány s externím bleskem. Základním rozlišovacím znakem je velikost objektivu - kompakt x zrcadlovka s velkým vyčnívajícím objektivem.
 • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.
 • Vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu.
 • Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních.
 • Vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech atp.
 • Vnášet kufry, velké tašky a batohy, deštníky.

Na festivalu SORFEST jsou účastníci povinni:

 • Dodržovat Řád festivalu SORFEST, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
 • Při vstupu do areálu festivalu strpět bezpečnostní prohlídku, která je prováděna bezpečnostní službou a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu
 • Prokázat se při vstupu do areálu identifikačním náramkem obdrženým po odevzdání vstupenky.
 • Nosit IN pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo bezpečnostní služby mu IN předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem IN, bude si muset IN zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání IN ze zápěstí pozbývá IN platnosti. Dodatečnými úpravami se stává IN neplatnou. IN je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno.
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených.
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Řádu festivalu.
 • Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu.
 • V případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 • Dodržovat podmínky účasti na festivalu, dodržovat pokyny organizátora nebo osob jim pověřených a dodržovat právní předpisy ČR.

Účastník festivalu SORFEST:

 • Se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost.
 • Se musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobil sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu.
 • Bere na vědomí, že bez identifikačního náramku nebo při porušení jiných podmínek účasti na festivalu ztrácí právo na vstup do areálu.
 • Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních návštěvníků (náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR).
 • Souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu.
 • Bude při vážném porušení podmínek účasti na festivalu a při podezření ze spáchání trestního činu podle platných právních předpisů ČR předán Policii ČR, nebo Městské Policii.
 • Pokud uvidí, že někdo potřebuje ošetření či pomoc, kontaktuje bez prodlení zdravotnickou službu, či organizátory festivalu.
 • Za nezletilé účastníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled.


Organizátor festivalu SORFEST je oprávněn:

 • Vyvést účastníka festivalu za pomoci bezpečnostní služby z areálu při porušení Řádu festivalu SORFEST, nebo jestliže shledá chování účastníka nepřístojným.
 • Dávat pokyny účastníkům festivalu, nezbytně nutné pro bezvadný chod festivalu, ochraně zdraví a ochraně majetku.
 • Provádět prostřednictvím bezpečnostní služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do areálu festivalu.
 • Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení areálu festivalu nebo škodu vzniklou nerespektováním Návštěvního řádu požadovat po návštěvníkovi náhradu škody.
 • Provádět kontroly na úseku požární ochrany.
 • Měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celého festivalu.
 • Měnit v případě nutnosti Podmínky účasti na festivalu.


Organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly organizátorem vzaty do úschovy v prostorách k tomu určených) či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.

Kromě organizátora festivalu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu festivalu SORFEST bezpečnostní služba.

Návštěvní řád festivalu SORFEST je vyvěšen u vstupního vchodu areálu.